Whistleblowing – Ochrana oznamovatelů ve společnosti PREGIS, a.s.

Společnost PREGIS implementovala požadavky zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů a v této souvislosti uveřejňuje následující informace:
  • Ve společnosti PREGIS, a.s., podporujeme své zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které sp​olečnost zastává, případně na případy porušování platné legislativy v naší společnosti.
  • Ve společnosti je zaveden vnitřní oznamovací systém, založený na webové aplikaci Etická linka k písemnému podání oznámení pod odkazem https://ethicshotline.eu/cs/home/?client=44569777,  a dále k podání oznámení elektronickou poštou na adresu  nebo telefonicky na čísle +420 241 046 199 v době od 9:00 do 16:00 v pracovních dnech dle českého kalendáře. V aplikaci Etická linka jsou následně evidována a zpracována i oznámení podaná e-mailem či telefonicky.
  • Oznámení je možné podat také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR na portálu https://oznamovatel.justice.cz/.
  • Oznámení mohou podat fyzické osoby, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost. Oznámení přijímá společnost od zaměstnanců společnosti (včetně bývalých), uchazečů o zaměstnání ve společnosti  a dobrovolníků nebo stážistů působících v rámci společnosti.
  • Společnost nepřijímá anonymní oznámení, oznamovatel vždy vyplní jméno, příjmení, datum narození nebo jiný údaj, na jehož základě jej lze identifikovat.
  • Při evidenci a zpracování oznámení vždy postupujeme  tak, abychom chránili totožnosti oznamovatelů.
  • S podanými oznámeními v plném rozsahu se může seznamovat pouze tzv. příslušná osoba, která dále neposkytuje žádné informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení nebo prozradit totožnost oznamovatele.
  • Příslušná osoba informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dní a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení do 30 dní, lhůtu pro výsledky je možné v odůvodněných případech prodloužit.
  • Společnost v návaznosti na podané oznámení přijme vhodná opatření k předejití nebo k nápravě protiprávního stavu.
  • Veškeré detailní informace týkající se Politiky ochrany oznamovatelů PREGIS, realizace procesu ochrany oznamovatelů a návodu k používání Etické linky jsou k dispozici pod těmito odkazy:​